شما خاندانتون مث کوک در عین اینکه میتونین کیوت باشین به طرز فجیعی هم میتونین خفنو لعنتی باشین :))))))))
+بیانات الفافا جلد ۲ :خاندان یک سوییت ومپایر
نویسندگان